NedMIxTopconferentie

2023

Binnenkort meer informatieAls deelnemer kun jij:


 • je verhaal via een pitch op het hoofdpodium presenteren;

 • plenaire sessies volgen waarbij invloedrijke Nederlanders delen hoe zij positieve verandering en impact realiseren;

 • verschillende thematische paneldiscussies bijwonen waarbij je de kans krijgt om invloedrijke Nederlanders te bevragen en te spreken;

 • verschillende informatieve workshops volgen die van algemene aard zijn of binnen een van de thema’s vallen;

 • tijdens netwerkmomenten gelijkgezinden ontmoeten en hiermee jouw netwerk uitbreiden;

 • verschillende aangesloten partners benaderen voor eventuele samenwerkingen en carrièreperspectieven.Thema's

Jaarlijks doet NedMI onderzoek naar hedendaagse maatschappelijke uitdagingen door in eerste instantie naar jonge toekomstdragers te luisteren. Vervolgens wordt de politiek, het bedrijfsleven en verschillende (maatschappelijke) organisaties en instituten erbij betrokken om een compleet plaatje te kunnen vormen. Ook wordt er een koppeling gemaakt met de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen), zodat ook de jonge generatie kan bijdragen aan het behalen van deze belangrijke (wereld)doelen.

Onze Gezondheid

Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat een goede gezondheidszorg en een gezonde samenleving belangrijk zijn om de impact van infectieziektes op de samenleving te verkleinen. Daarnaast bestaan er grote uitdagingen voor ons zorgstelsel: de betaalbaarheid van de zorg, de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg, de capaciteit van de ziekenhuizen en technologische ontwikkelingen die ons voor nieuwe vraagstukken binnen de zorg stelt.


 • Coronacrisis

Hoe kunnen we de bestrijding van infectieziektes zoals het coronavirus effectief aanpakken?

 • Geestelijke gezondheidszorg

Hoe moeten we omgaan met de toenemende vraag naar mentale zorg (onder jongeren)?

 • Innovatie

Hoe kunnen technologische ontwikkelingen de kwaliteit van onze zorg verbeteren?

 • Betaalbaarheid van de zorg

Hoe kunnen we onze gezondheidszorg betaalbaar houden?


Dit thema behandelt SDG 3, 6 en 9.

Onze Aarde

Onze aarde biedt ons alles wat wij nodig hebben om te leven. Op meer plekken in de wereld - en ook in Nederland - zien wij dat de leefbaarheid op aarde vaker in het geding komt. Aardbevingen, overstromingen, droogte en andere ongebruikelijke klimaatomstandigheden maken klimaatverandering zichtbaar. Om onze aarde - en dus ook Nederland - leefbaar te houden voor de volgende generaties, moeten wij ons gedrag veranderen en verschillende uitdagingen aangaan die aan verschillende aspecten van dit thema raken.


 • Klimaatdoelen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij als Nederland de (inter)nationale klimaatdoelen behalen?

 • Leefomgeving

Wat is er nodig om te adapteren aan het veranderende klimaat?

 • Energietransitie

Hoe is een energieneutraal Nederland realiseerbaar?

 • Circulaire economie

Wat is er nodig om een circulaire economie te bewerkstelligen?


Dit thema behandelt SDG 7, 11, 13, 14 en 15.

Onze Educatie

Educatie is een van de cruciale bouwstenen voor de toekomst. Ondanks dat het Nederlands onderwijs van hoge kwaliteit is, bestaan er behoorlijke uitdagingen en moeten we ons onderwijs blijven innoveren en verbeteren. Toenemende studiedruk, kansenongelijkheid, het lerarentekort, de opkomst van hybride onderwijs en de haalbaarheid van maatwerk vormen enkele van deze uitdagingen.


 • Aansluiting op de arbeidsmarkt

Hoe kunnen wij het onderwijssysteem verbeteren en beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt?

 • Mentale zorg

Hoe kan het onderwijs betere mentale ondersteuning bieden aan scholieren en studenten?

 • Kansenongelijkheid

Op welke manieren kunnen wij kansenongelijkheid binnen het onderwijs bestrijden?

 • Participatie in de maatschappij

Hoe kunnen scholieren en studenten betrokken worden bij de vraagstukken van de toekomst?


Dit thema behandelt SDG 3, 4 en 8.

Onze Maatschappij

De Nederlandse maatschappij wordt steeds diverser. Een verscheidenheid aan achtergronden biedt zowel kansen als uitdagingen. Om de kansen te grijpen en van de uitdagingen kansen te maken, is het nodig om een open dialoog hierover te voeren.


 • Maatschappelijke ongelijkheid

Hoe kunnen we omgaan met maatschappelijke, sociale en culturele ongelijkheid?

 • Overheidshandelen

Hoe kan - onder andere in het licht van de toeslagenaffaire - overheidsbeleid beter aansluiten op de uitvoering?

 • Inclusiviteit

Welke stappen zijn nodig om een inclusieve samenleving te realiseren?

 • Partnerschappen

Hoe kunnen wij communicatie(vaardigheden) inzetten om partnerschappen en samenwerkingen aan te gaan die helpen bij het oplossen van uitdagingen?


Dit thema behandelt SDG 1, 5, 8, 10, 16 en 17.


Sprekers

- In aanloop naar de xTopconferentie worden meer sprekers bekend gemaakt -


Programma NedMI 2023

- In aanloop naar de xTopconferentie wordt meer over het programma bekend gemaakt -


Afgelopen edities