NedMIxTopconferentie

29 sep - 01 okt 2023

Studio 21, Mediapark, Hilversum

Duurzame verbindingen

Nederland Maakt Impact (NedMI) streeft ernaar om individuen, jonge toekomstdragers, uit verschillende hoeken van het land op een duurzame en langdurige manier aan elkaar te verbinden. Zo heeft NedMI voor haar derde editie de Mediastad van Nederland, Hilversum, gekozen om haar evenement te laten organiseren. Zo brengen we, na twee edities in Den Haag, oost en west Nederland samen en wordt het voor jonge toekomstdragers uit het oosten van het land toegankelijker en gemakkelijker om bekend te raken met de Topconferentie van NedMI. In samenwerking met Studio 21, Maison van den Boer, COMCREA en anders experts hebben wij wederom een fantastisch evenement weten te realiseren waarbij positieve impact het belangrijkste onderwerp op de agenda was. Samen hebben wij gekeken naar hoe wij de uitstraling van het evenement professioneler kunnen maken en de deelnemer een wederom een rijke ervaring mee kunnen geven. Uit evaluaties is naar boven gekomen dat het NedMI gelukt is om vele verschillende nieuwe verbindingen tussen deelnemers te laten ontstaan. Door de vele interactieve momenten, de inspirerende deelnemerspitches en de aansprekende toespraken van nationale sprekers hebben jonge toekomstdragers verschillende overeenkomsten met elkaar kunnen vinden en zijn vervolgens opzoek gegaan naar hoe ze elkaar kunnen versterken in het realiseren van positieve veranderingen in het land. Deze nieuwe samenwerkingen zorgen ervoor dat er door het hele land heen nieuwe maatschappelijke initiatieven ontstaan die ten dienste van de Nederlandse bevolking en maatschappij zullen zijn. Naar onze mening was deze editie een groot succes!

De xTopconferentie vond plaats van 29 september t/m 01 oktober 2023 te Hilversum.

Voor meer details over de gerealiseerde impact zie het infoboekje.

Thema's

Jaarlijks doet NedMI onderzoek naar hedendaagse maatschappelijke uitdagingen door in eerste instantie naar jonge toekomstdragers te luisteren. Vervolgens wordt de politiek, het bedrijfsleven en verschillende (maatschappelijke) organisaties en instituten erbij betrokken om een compleet plaatje te kunnen vormen. Ook wordt er een koppeling gemaakt met de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen), zodat ook de jonge generatie kan bijdragen aan het behalen van deze belangrijke (wereld)doelen. 

Onze Gezondheid

Gezondheidszorg is een veelomvattend thema. Het gaat om het bevorderen, behouden en herstellen van de gezondheid van mensen, en omvat allerlei aspecten van preventie, diagnose, behandeling, verzorging en ondersteuning. De gezondheidszorg is voortdurend in beweging door veranderingen in demografie, epidemiologie, technologie, wetenschap, beleid en financiering. Het is een complexe en uitdagende sector die grote invloed heeft op het welzijn en de kwaliteit van leven van individuen en gemeenschappen.


Pandemieën zoals de coronacrisis hebben een enorme maatschappelijke impact. Naast de verwoestende gevolgen voor de volksgezondheid, kunnen pandemieën leiden tot economische instabiliteit, verlies van banen en een verstoring van de wereldwijde handel en reisindustrie. Mensen worden gedwongen om hun dagelijks leven aan te passen door maatregelen als lockdowns en sociale afstandsregels, wat kan leiden tot sociaal isolement en mentale gezondheidsproblemen. Bovendien kan een pandemie ongelijkheden vergroten, aangezien bepaalde groepen zoals degenen met een laag inkomen of mensen met beperkte toegang tot gezondheidszorg vaak onevenredig zwaar worden getroffen. De lessen die we leren van pandemieën kunnen helpen bij het ontwikkelen van beleid en plannen om toekomstige uitbraken te voorkomen en te bestrijden.

Een gezonde leefomgeving en schoon milieu zijn van cruciaal belang voor onze gezondheid. Het is namelijk bewezen dat blootstelling aan vervuiling en schadelijke stoffen in onze omgeving kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Een schonere omgeving kan niet alleen deze gezondheidsproblemen voorkomen, maar ook bijdragen aan een betere kwaliteit van leven. Het is daarom van groot belang dat we allemaal ons steentje bijdragen om onze leefomgeving schoon te houden en te verbeteren, niet alleen voor onszelf, maar voor de gezondheid van de toekomstige generaties.

E-health maakt het mogelijk om zorg op afstand te bieden, waardoor patiënten bijvoorbeeld niet meer naar de huisarts hoeven te reizen voor controle of behandeling. Dit kan zorgen voor minder belasting van het zorgsysteem en minder wachttijden voor patiënten. Ook biedt E-health mogelijkheden voor meer gepersonaliseerde zorg, bijvoorbeeld door het gebruik van apps of wearables waarmee patiënten zelf hun gezondheid kunnen monitoren. Daarnaast kan E-health zorgen voor betere samenwerking tussen zorgverleners en patiënten, bijvoorbeeld door digitale dossiers of communicatiemogelijkheden. Tot slot kan E-health bijdragen aan kostenbesparing, bijvoorbeeld door het voorkomen van onnodige ziekenhuisbezoeken of door efficiëntere zorgprocessen.

Veel mensen vinden het moeilijk om over hun eigen mentale gezondheid te praten, uit angst voor stigma of negatieve reacties. Dit kan leiden tot onnodig lijden en vertraging in het zoeken van hulp. Ook heerst er soms nog het idee dat mentale gezondheid een teken van zwakte is, terwijl het juist een veel voorkomend probleem is waar iedereen mee te maken kan krijgen. Het is daarom van groot belang om het taboe rondom mentale gezondheid te doorbreken en openheid te stimuleren. Dit kan bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van problemen en het verbeteren van de toegankelijkheid van zorg. Door het bespreekbaar maken van mentale gezondheid kunnen we een samenleving creëren waarin iedereen zich gesteund voelt en de juiste hulp kan krijgen wanneer dat nodig is.


Dit thema behandelt SDG 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15

Onze Aarde

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De opwarming van de aarde heeft een enorme impact op ons klimaat en onze leefomgeving. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de urgentie en samenwerken om oplossingen te vinden om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken. We moeten nu inspirerende ideeën en innovatieve oplossingen delen om een duurzame en leefbare toekomst te creëren voor ons allemaal.


Er heerst veel spanning rondom het halen van de klimaatdoelen van Parijs, omdat de tijd begint te dringen en de urgentie van de klimaatcrisis steeds duidelijker wordt. Het halen van de doelen vereist ingrijpende maatregelen op het gebied van energietransitie, duurzame landbouw, en vermindering van broeikasgasemissies. Om de doelen te halen is het noodzakelijk dat landen, bedrijven en individuen samenwerken en concrete acties ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het is belangrijk dat we ons als samenleving blijven inzetten voor het halen van de klimaatdoelen, omdat het van cruciaal belang is voor het behoud van de planeet en het welzijn van toekomstige generaties.

De circulaire economie is een economisch systeem waarin afval wordt geminimaliseerd en grondstoffen optimaal worden benut. Dit wordt bereikt door producten en materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden, ze te hergebruiken, repareren, recyclen en upcyclen. Hierdoor wordt de druk op natuurlijke hulpbronnen verminderd en wordt afval tot een minimum beperkt. De circulaire economie biedt daarmee niet alleen kansen voor een duurzame toekomst, maar ook voor nieuwe business modellen en innovatieve samenwerkingen tussen bedrijven, overheden en burgers. Door de focus te leggen op het sluiten van kringlopen en het creëren van waarde uit reststromen, kan de circulaire economie bijdragen aan een meer veerkrachtige en rechtvaardige samenleving.

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in onze leefomgeving. Het zorgt ervoor dat we ons kunnen verplaatsen naar werk, school, familie en vrienden. Daarnaast heeft mobiliteit invloed op de leefbaarheid en bereikbaarheid van steden en dorpen en daarmee op de economische ontwikkeling van een regio. Tegelijkertijd heeft mobiliteit ook een grote impact op het milieu en de volksgezondheid, denk bijvoorbeeld aan luchtvervuiling en geluidsoverlast. Het is daarom van belang om te streven naar duurzame mobiliteit, waarbij verschillende vervoersmiddelen op een efficiënte en duurzame manier worden ingezet en de negatieve effecten op het milieu en de gezondheid zoveel mogelijk worden beperkt. Dit kan bijdragen aan een gezonde, leefbare en duurzame leefomgeving.

Voedselvoorziening is van essentieel belang voor de mensheid, maar wordt bedreigd door klimaatverandering. Het veranderende klimaat kan leiden tot droogte, overstromingen en extreme weersomstandigheden, die allemaal de landbouwproductie kunnen verminderen. Daarnaast kan klimaatverandering leiden tot veranderingen in de waterhuishouding en de bodemgesteldheid, wat ook van invloed kan zijn op de voedselproductie. Het is daarom belangrijk om de voedselproductie aan te passen aan de veranderende omstandigheden en te investeren in duurzame landbouwmethoden om de voedselzekerheid te waarborgen.


Dit thema behandelt SDG 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Onze Educatie

Het onderwijs staat voor diverse uitdagingen. Zo zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, de kansenongelijkheid tussen leerlingen en het lerarentekort. Ook digitalisering en het bijhouden van de snelle ontwikkelingen op dit gebied is een uitdaging. Daarnaast wordt er steeds meer nadruk gelegd op maatwerk, waarbij het onderwijs beter aansluit op de individuele behoeften en mogelijkheden van leerlingen. Het is belangrijk om deze uitdagingen aan te pakken om een goed functionerend onderwijssysteem te behouden en te verbeteren.


Kansenongelijkheid in het onderwijs is een probleem dat al langere tijd speelt in Nederland. Het gaat hierbij om de ongelijke kansen die kinderen hebben om zich te ontwikkelen en te groeien in het onderwijs, bijvoorbeeld door hun sociale en economische achtergrond, etnische afkomst, taalniveau of specifieke onderwijsbehoeften. Dit kan leiden tot achterstanden en uitsluiting, met als gevolg dat sommige kinderen niet het beste uit zichzelf kunnen halen. Het is daarom belangrijk dat we ons blijven inzetten voor kansengelijkheid in het onderwijs, zodat alle kinderen in Nederland de mogelijkheid hebben om zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Dit is niet alleen belangrijk voor hun eigen toekomst, maar ook voor de toekomst van onze samenleving als geheel.

Innovatie in het onderwijs kan leiden tot meer gepersonaliseerd leren, het gebruik van nieuwe technologieën en het ontwikkelen van nieuwe lesmethoden. Echter, innovatie brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals het vinden van een goede balans tussen technologie en persoonlijk contact en het zorgen voor gelijke toegang tot nieuwe technologieën voor alle leerlingen. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig na te denken over hoe innovatie kan worden ingezet in het onderwijs om het beste resultaat te behalen voor alle leerlingen.

Het lerarentekort is een groeiend probleem in Nederland en leidt tot steeds grotere uitdagingen in het onderwijs. Veel scholen hebben moeite om vacatures voor leraren in te vullen, zeker in tijden van personeelstekorten. Dit kan leiden tot een hogere werkdruk voor de leraren die er zijn en tot minder aandacht voor individuele leerlingen. Het is belangrijk om op zoek te gaan naar oplossingen voor het lerarentekort, zoals het stimuleren van de interesse in het leraarschap en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Het is immers van groot belang dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft en leerlingen de beste kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Burgerschapsonderwijs is van belang om leerlingen te leren over hun rol als actief en betrokken burger in de samenleving. Het gaat om het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Hierbij valt te denken aan zaken als democratie, mensenrechten, maatschappelijke vraagstukken, duurzaamheid en diversiteit. Door burgerschapsonderwijs worden leerlingen gestimuleerd om kritisch na te denken, te reflecteren op hun eigen normen en waarden en respectvol om te gaan met anderen. Dit draagt bij aan een inclusieve en democratische samenleving waarin iedereen een stem heeft.


Dit thema behandelt SDG 1, 4, 5, 8, 10, 16, 17

Onze Maatschappij

Het bespreken van maatschappelijke thema's is van groot belang voor een gezonde democratie en een samenleving waarin iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt. Door open en respectvol met elkaar te discussiëren over complexe vraagstukken, kunnen we beter begrijpen welke belangen er spelen en welke oplossingen het meest wenselijk en haalbaar zijn. Of dat nou het vertrouwen in instituties is, de digitale revolutie of samenleven met anderen is.


De laatste jaren is er veel te doen geweest over de bestuurscultuur in Nederland. Er lijkt sprake te zijn van een cultuur waarin politici en bestuurders weinig verantwoordelijkheid nemen voor hun fouten en waarin er te weinig ruimte is voor tegenspraak en kritiek. Dit kan leiden tot slechte besluitvorming en gebrek aan vertrouwen van de samenleving in de overheid. Recentelijk zijn verschillende schandalen aan het licht gekomen, zoals de toeslagen affaire en de problemen rondom de gaswinning in Groningen, waarbij de overheid haar burgers onrecht heeft aangedaan. Hierdoor is er een roep om een cultuurverandering binnen de overheid, waarbij er meer ruimte is voor openheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Het is van belang dat er stappen worden gezet om de bestuurscultuur te verbeteren, zodat het vertrouwen van de samenleving in de overheid hersteld kan worden en de belangen van burgers beter behartigd worden.

Desinformatie is onjuiste informatie die bewust wordt verspreid met als doel om mensen te misleiden, manipuleren of beïnvloeden. In een wereld waarin AI steeds meer ons dagelijks leven beïnvloedt, is het aanpakken van desinformatie meer dan ooit van belang. Verkeerde diagnoses, verkeerde informatie over politici of instituten: desinformatie kan rampzalig uitpakken voor de democratie. Het is daarom van belang om na te denken hoe we desinformatie kunnen indammen en AI-systemen veilig kunnen maken.

Volgens recente schattingen zijn er ongeveer 40.000 mensen die dakloos zijn of in een instabiele woonsituatie verkeren. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van deze mensen, en kan leiden tot sociaal isolement, armoede en problemen op het gebied van verslaving en psychische gezondheid. Bovendien is dakloosheid een complex probleem dat vaak gepaard gaat met andere maatschappelijke kwesties, zoals huisvesting, armoede en verslaving. Het is daarom belangrijk om dakloosheid serieus te nemen en te werken aan oplossingen om dit probleem aan te pakken, bijvoorbeeld door het bieden van goede huisvesting, het bieden van steun op het gebied van gezondheid en welzijn, en het aanpakken van onderliggende maatschappelijke problemen die bijdragen aan dakloosheid.

In een wereld waar diversiteit de norm zou moeten zijn, is het van cruciaal belang dat we ons allemaal inzetten voor inclusiviteit en acceptatie van minderheidsgroepen. We moeten streven naar een samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht hun seksuele voorkeur, genderidentiteit of beperkingen. Het gaat om het creëren van een wereld waarin mensen zich veilig en gewaardeerd voelen, waar hun unieke identiteit en bijdrage aan de maatschappij worden gevierd in plaats van gemarginaliseerd. Want als we de diversiteit van de mensheid omarmen en koesteren, creëren we een betere wereld voor iedereen.


Dit thema behandelt SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17

Sprekers

Iris van Lunenburg

Presentatrice, Programmamaker en Columnist

Gerhard van den Top

Burgemeester Hilversum

Suzanne Laszlo

Directeur UNICEF Nederland

Sjoerd Warmerdam

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Enaam Ahmed Ali

VN-vrouwenvertegenwoordiger

Arno Scheepers

VVD Wethouder gemeente Hilversum• Economie • Cultuur en evenementen

Artie Debidien

CIO, Commissaris en Coach

Bart Nijsink

Senior Fundraiser & Partnerships
Sheltersuit

Frederieke Vriends

Directeur MIND Us | Mentale gezondheid Jeugd

Wesley dos Santos

Ondernemer, Spreker, Tinkeraar, Auteur

Sophie Heesen

Oprichter van ThriveWise

Dennis Toppin

Sport en sociaal ondernemer, oprichter van stichting Fofie Foundation

Dilara Bilgiç

Schrijver, spreker/moderator en freelancepublicist (bij De Correspondent)

Raki Ap

Inheems activist

Ilaaf Al-Saidi

Spreker & Columnist op de motor

Mick, Koen en Daily

Een uur voor de toekomst

Sarah Izat

Jurist

Samira I. Ibrahim

Klimaatambassadeur van de Toekomst

Sam van den Haak

Spreekt over seksueel misbruik, pesten, eenzaamheid, suïcide en meer.

Soha Surour

Directeur & oprichter van It's My Child

Saran Kamperman

Voorzitter Stichting Mentale Hoop

Dina El Filali

Oprichter ME-TREC

Kimberley Snijders

Voorzitter Nationale Jeugdraad & SER Jongerenplatform

Suze Gehem

Oprichter/CEO De Groene Grachten & Oprichter Rooftop Revolution & Oprichter Green Light District

Aoife Fleming

Campaigner World's Youth for Climate Justice | Officer bij Global Center on Adaptation | Raad van Toezicht lid Save the Children Nederland

Lijst met opnames van sprekers tijdens NedMI2023

Lijst met opnames van pitchers tijdens NedMI2023

Programma NedMI2023

Vrijdag 29 september (Studio 21, Hilversum)


09:30 - 10:00 |   Inloop
10:00 - 17:00 |   Social Impact Challenge

19:30 - 20:30 |   Openingsceremonie
Iris van Lunenburg, Gerhard van den Top, Suzanne Laszlo, Hoessein Alkisaei

20:30 - 21:00 |   Paneldiscussie
21:00 - 21:30 |   Netwerkborrel

Zaterdag 30 september (Studio 21, Hilversum)


09:30 - 10:00|   Inloop
10:00 - 10:10 |   Opening dag

10:10 - 12:00 |   Thema: Onze Gezondheid
Saran Kamperman, Dennis Toppin,
Sam van den Haak, Frederieke Vriends

12:00 - 13:00 |   Paneldiscussies en workshops
13:00 - 13:45 |   Lunch en netwerken

14:00 - 17:00 |   Thema: Onze Aarde
Suze Gehem, Bart Nijsink, S I Ibrahim, Dina El Filali,
Raki Ap, Aoife Fleming

17:00 - 18:00 |   Paneldiscussies en workshops
18:00 - 18:15 |   Afsluiting dag
18:15 - 19:00 |   Netwerkborrel

Zondag 01 oktober (Studio 21, Hilversum)


09:30 - 10:00|   Inloop
10:00 - 10:10 |   Opening dag

10:10 - 12:00 |   Thema: Onze Educatie
Matthijs van Kampen, Soha Surour, Artie Debidien,
Wesley dos Santos


12:00 - 13:00 |   Paneldiscussies en workshops
13:00 - 13:45 |   Lunch en netwerken

14:00 - 17:00 |   Thema: Onze Maatschappij
Dilara Bilgiç, Sophie Heesen, Kimberley Snijders, Ilaaf Al-Saidi, Arno Scheepers, Sarah Izat, Enaam Ahmed Ali, Sjoerd Warmerdam

17:00 - 18:00 |   Paneldiscussies en workshops
18:00 - 18:15 |   Afsluiting dag en topconferentie
18:15 - 19:00 |   Netwerkborrel