De Stichting

Nederland Maakt Impact is een Nederlandse stichting, met ANBI-status, die zich bezighoudt met het realiseren van blijvende verbindingen tussen jongeren om positieve veranderingen te accelereren. Lees het 'Standaardformulier publicatieplicht'. Het beleidsplan van de organisatie is hier te lezen.

Het bestuur, zoals opgesteld door de notaris, bestaat uit:


De stichting is als volgt geregistreerd:


Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting Nederland Maakt Impact

Onderstaand vindt u het de hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting Nederland Maakt Impact (ANBI document). Er zal af en toe verwezen worden naar een artikel uit onze statuten.

Het beleid zal 1 keer per jaar opnieuw worden bekeken en zo nodig herzien. Het al dan niet herzien van dit beleid zal gebeuren binnen 6 maanden na afsluiting van ons boekjaar. Daarmee heeft Stichting Nederland Maakt Impact een kortdurend beleidsplan en beleidsvoering van telkens 1 jaar. Indien er niks gewijzigd wordt aan het beleid dan blijft het dan huidige beleid actief.

Statutaire doelstelling

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, opgesteld door de notaris.

Artikel 3.

Bestuursbeleid

Financieel beleid

Beloningsbeleid

Artikel 3.1
De Stichting heeft ten doel het stimuleren van jongeren uit heel Nederland om blijvende connecties te maken teneinde positieve veranderingen in Nederland te realiseren en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 7.3
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.


Publicatie datum: 28-03-2019

Hieronder lees je de integriteitscode die bestuurders van Nederland Maakt Impact dienen te accepteren.