De Stichting

Nederland Maakt Impact is een Nederlandse stichting, met ANBI-status, die zich bezighoudt met het realiseren van blijvende verbindingen tussen jongeren om positieve veranderingen te accelereren. Het beleidsplan van de organisatie is hier te lezen.

Het bestuur, zoals opgesteld door de notaris, bestaat uit:

 • Voorzitter: Hoessein Alkisaei

 • Secretaris: Noah van Meekeren

 • Penningmeester: Benjamin Schriel


De stichting is als volgt geregistreerd:

 • Naam: Stichting Nederland Maakt Impact

 • Adres: Rijswijkseplein 322, 2516LJ, Den Haag

 • KvK nummer: 743454478

 • RSIN: 859865575

 • Rekeningnummer: NL33 INGB 0008 9001 46

 • BTW nummer: NL859865575B01


Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting Nederland Maakt Impact

Onderstaand vindt u het de hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting Nederland Maakt Impact (ANBI document). Er zal af en toe verwezen worden naar een artikel uit onze statuten.

Het beleid zal 1 keer per jaar opnieuw worden bekeken en zo nodig herzien. Het al dan niet herzien van dit beleid zal gebeuren binnen 6 maanden na afsluiting van ons boekjaar. Daarmee heeft Stichting Nederland Maakt Impact een kortdurend beleidsplan en beleidsvoering van telkens 1 jaar. Indien er niks gewijzigd wordt aan het beleid dan blijft het dan huidige beleid actief.

Statutaire doelstelling

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, opgesteld door de notaris.

Artikel 3.

 1. De Stichting heeft ten doel het stimuleren van jongeren uit heel Nederland om blijvende connecties te maken teneinde positieve veranderingen in Nederland te realiseren en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 3. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het jaarlijks organiseren van een meerdaagse topconferentie;

  • het bijeenbrengen van jongeren en nationale leiders uit verschillende sectoren;

  • het produceren en verspreiden van media

Bestuursbeleid

 • Het bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 personen en een persoon mag meerdere functies bezetten (voorzitter, secretaris, penningmeester) al heeft dit niet de voorkeur. Er is geen meerderheid van familieleden aanwezig in het bestuur.

 • Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

 • Geen van de bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen van de stichting als zijne hun eigen vermogen.

 • Geen van onze bestuursleden hebben Vetorecht. Bij een gelijk aantal personen in het bestuur en een evenredige stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • Het bestuur komt minimaal één keer per zes maanden samen voor een vergadering.

Financieel beleid

 • Stichting Nederland Maakt Impact is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften en subsidies).

 • Het boekjaar van Stichting Nederland Maakt Impact loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en lasten binnen 6 maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde 6 maanden controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de stichting.

Beloningsbeleid

 • Stichting Nederland Maakt Impact heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en medewerkers doen hun werk geheel onbezoldigd.

 • Het bestuur kan alleen een onkostenvergoeding krijgen mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden. Ter aanvulling de paragrafen uit de Statuten, opgesteld door de notaris, aangaande de financiën.

Artikel 3.1
De Stichting heeft ten doel het stimuleren van jongeren uit heel Nederland om blijvende connecties te maken teneinde positieve veranderingen in Nederland te realiseren en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 7.3
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.


Publicatie datum: 28-03-2019

Hieronder lees je de integriteitscode die bestuurders van Nederland Maakt Impact dienen te accepteren.