Integriteitscode

Waarom deze integriteitscode


Het is van belang dat het team van Nederland Maakt Impact (hierna: NedMI) integer handelt. Enerzijds gaan organisaties relaties met NedMI aan op basis van vertrouwen, anderzijds dienen personen binnen het team te kunnen vertrouwen op elkaars handelen. We willen elkaar correct behandelen en eerlijk, betrouwbaar en transparant blijven over onze besluiten. Daarvoor zijn richtlijnen en regels nodig, zodat voor eenieder in het team van NedMI duidelijk is welk gedrag van hem of haar verlangd wordt in een interpersoonlijke context. Dit document an sich beoogt kaders te geven waarbinnen personen van het team van NedMI zich bevinden. Integriteit bestaat echter niet alleen op basis van dit document. Integriteit is een levendig proces waar het team van NedMI met elkaar over dient te praten, opdat de kaders van gewenst gedrag duidelijker worden. De omstandigheden veranderen continu en daarom is het van belang dat het team van NedMI zich gezamenlijk bewust is van de verantwoordelijkheid om integer te handelen.


Goed werkgeverschap


Nederland Maakt Impact wordt formeel vertegenwoordigd door de drie bestuursleden van het presidium: de voorzitter (heden: Hoessein Alkisaei), de secretaris (heden: Noah van Meekeren) en de penningmeester (heden: Benjamin Schriel). Stichting Nederland Maakt Impact gedraagt zich ten opzichte van de leden van het NedMI-team behoorlijk, maakt geen misbruik van bevoegdheden en respecteert de rechten en het privéleven van leden van het team, zorgt voor goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving. Dit alles valt binnen de zorgplicht waaraan het goed werkgeverschap is ontleend. Stichting Nederland Maakt Impact treft voorzorgsmaatregelen om integriteitsrisico’s te voorkomen. Dit kan onder andere inhouden dat de Stichting kan besluiten om de organisatie en werkprocessen anders in te richten, voorzieningen zoals een vertrouwenspersoon te treffen en een integriteits- en gedragscode zoals dit document op te stellen. De Stichting stelt het NedMI-team in staat de integriteitskaders te kunnen doen opvolgen en spreekt waar nodig leden van het team aan op hun gedrag. De vertegenwoordigers van Stichting Nederland Maakt Impact geven hierbij uiteraard zelf het goede voorbeeld. Zij dienen bewust na te denken over hun eigen gedrag en integriteitsrisico’s in de organisatie tijdig te herkennen, benoemen en aan te pakken. Leden van het NedMI-team die zich niet integer gedragen worden niet alleen daarop aangesproken, maar ook in bescherming genomen door Stichting Nederland Maakt Impact. Door een veilig klimaat te creëren waarin schendingen van de integriteit gedeeld kunnen worden, wordt het onderwerp integriteit binnen de organisatie bespreekbaar gemaakt.


Waarden integriteit


Gelijke kansen

Zowel de Stichting Nederland Maakt Impact als haar leden spannen zich in om deelnemers aan de projecten van NedMI gelijke kansen te bieden bij hun deelname. Bij de toegang tot en deelname aan de projecten van de Stichting zal geen onredelijk onderscheid worden gemaakt tussen deelnemers, ongeacht hun achtergrond, opleiding, financiële situatie of op welke niet objectiveerbare grond dan ook. Stichting Nederland Maakt Impact gelooft immers dat selectie op basis van de bovengenoemde factoren niet een vereiste hoeft te zijn om impact te maken. Wanneer een deelnemer de nodige wilskracht en initiatief kan laten zien, zal de Stichting hem of haar de kans geven om impact te maken en/of de nodige vaardigheden daarvoor te leren.


Samenwerking

Stichting Nederland Maakt Impact gelooft sterk in samenwerking. De Stichting en haar leden zullen trachten de deelnemers tijdens de projecten van de Stichting tot samenwerking met andere deelnemers te inspireren en deze samenwerking te faciliteren.


Autonomie

Nederland Maakt Impact is zich bewust van het belang van de autonomie van de deelnemers aan haar projecten. Het uitgangspunt van de Stichting en haar teamleden bij alle projecten is daarom dat het initiatief bij de deelnemers moet liggen. De Stichting gelooft namelijk dat wanneer een deelnemer zelf de verantwoordelijkheid en initiatief neemt de meeste impact gemaakt kan worden.


Specifieke normen


Hieronder staan een aantal specifieke normen opgenomen voor wat van jou als bestuurslid wordt verwacht. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij mogelijk sprake is van een integriteitsschending, zonder dat dit expliciet is opgenomen in deze integriteitscode. Kijk daarvoor even naar de passage Preventie en Handhaving.


Uitnodigingen voor afspraken met externe partners

Leden van het NedMI-team Impact zijn zich bewust van het feit dat met inkomsten via externe partijen zorgvuldig en transparant omgegaan dient te worden. Wanneer een zakelijke relatie daarom een lid van het team uitnodigt om bijvoorbeeld mee te gaan naar een bepaald evenement, etentje of uitstapje, dient een lid van het team zich af te vragen of er sprake is van een integriteitsschending. Het is belangrijk om na te gaan binnen welke context de uitnodiging gedaan is. Indien er een aanmerkelijk (financieel) belang is van de externe partij om een bepaalde dienst van NedMI binnen te halen, dan kan er sprake zijn van een integriteitsschending.


Het uitgangspunt voor afspraken met externe partners is dan ook:

 • Bespreek uitnodigingen met de rest van het team vooraf;

 • Vraag je af of de uitnodiging functioneel van aard is;

 • Betaal (zoveel mogelijk) zelf.


Uitnodigingen om Nederland Maakt Impact te vertegenwoordigen bij externe partijen

Een uitnodiging om namens NedMI te spreken, onderhandelen, of aanwezig te zijn in welke vorm dan ook bij een externe partij is een mooie kans voor een lid van het team, maar brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Zeker aan het ergens spreken namens of over NedMI kan een risico vormen voor het imago van de organisatie indien dit niet zorgvuldig wordt voorbereid.


Uitgangspunten voor het vertegenwoordigen van NedMI bij externe partijen:

 • Bereid je goed voor op de vertegenwoordiging van NedMI;

 • Bespreek je vertegenwoordiging en wat je gaat doen vooraf met andere teamleden;

 • Houd tijdens de vertegenwoordiging de waarden van NedMI in je achterhoofd;

 • Maak geen beloftes waaraan de stichting zich niet kan houden;

 • Vertel alleen over zaken waarvan het team heeft gezegd dat deze informatie met de buitenwereld gedeeld mag worden.


Zorgvuldig omgaan met informatie

Niet alle gegevens waarmee het NedMI-team werkt kunnen openbaar worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan gevoelige bedrijfsgegevens. Van een bestuurslid wordt verwacht dat zij vertrouwelijk met deze gegevens omgaat, ook na het stoppen met de functie.

Het is niet altijd duidelijk welke gegevens vertrouwelijk zijn. Er wordt van je verwacht dat je zelf een inschatting maakt. Dit geldt zowel voor het in-als extern delen van informatie.


Het aannemen van geschenken of andere voordelen

Het kan voorkomen dat je van een externe partij een geschenk of ander voordeel aangeboden krijgt. Een lid van het NedMI-team dient voorzichtig met zulke materiële of immateriële voordelen om te gaan. Er zijn integriteitsrisico’s aan dergelijke voordelen verbonden. Belangenverstrengeling of (de schijn van) beïnvloeding ligt op de loer indien diezelfde externe partij een bepaald belang heeft bij het handelen van NedMI. De context van dergelijke voordelen is belangrijk om na te gaan of er sprake is van een integriteitsrisico.


Uitgangspunten voor het aannemen van geschenken of andere voordelen:

 • Bespreek het aannemen van een dergelijk geschenk met leden van het team;

 • Neem geen geschenken met een hoge waarde aan;

 • Ontvang geen geschenken op je huisadres maar altijd in een zakelijke context.


Het voorkomen van belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling vormt een belangrijk risico voor de betrouwbaarheid van NedMI naar externe partijen. In een flexibele wereld als die van ons kan zelfs de schijn van belangenverstrengeling grote (financiële) gevolgen hebben voor NedMI. Zonder vertrouwen van externe partijen komt het voortbestaan van NedMI in gevaar. Leden zijn zich er daarom bewust van dat iedere vorm van of schijn van een persoonlijk en/of zakelijk belang bij bepaald gedrag te allen tijde voorkomen dient te worden.


Uitgangspunten bij het voorkomen van belangenverstrengeling:

 • Handel eerlijk, professioneel en in het langetermijnbelang van NedMI;

 • Onthoud jezelf van meebeslissen indien er (de schijn van) een persoonlijk en/of zakelijk belang bij de beslissing gemoeid is;

 • Bespreek mogelijke belangenverstrengeling met leden van het team en vraag om advies;

 • Rapporteer van tevoren mogelijke persoonlijke en/of zakelijke belangen die in de toekomst voor belangenverstrengeling zouden kunnen zorgen.


Het zorgvuldig omgaan met sociale media

Voor iedereen geldt het grondrecht van vrije meningsuiting. Toch wordt van je verwacht dat je uit hoedanigheid van je functie voorzichtig bent met het openlijk ventileren van jouw persoonlijke opvattingen en dus niet zomaar alles kunt zeggen op sociale media. Van belang is wat je functie binnen Nederland Maakt Impact is.


Uitgangspunten bij het uiten van meningen op sociale media:

 • Realiseer je voor ieder bericht dat je plaatst dat je een vertegenwoordigende functie bij Nederland Maakt Impact hebt;

 • Communiceer op fatsoenlijke en respectvolle wijze;

 • Wees zorgvuldig met bedrijfsgegevens;

 • Doe geen uitlatingen die schadelijk zijn voor jouw functioneren of het functioneren van de organisatie.


Het zorgvuldig omgaan met declaraties

Bij NedMI kunnen bepaalde kosten gedeclareerd indien deze in het kader van zakelijke aangelegenheden daadwerkelijk gemaakt worden. Declareren vindt plaats op basis van beginselen als terughoudendheid en zorgvuldigheid.


Uitgangspunten bij het zorgvuldig omgaan met declaraties:

 • Declareer alleen noodzakelijke en daadwerkelijk gemaakte kosten;

 • Meld vooraf aan het team wanneer je verwacht kosten in het kader van zakelijke aangelegenheden te maken;

 • Houd de gemaakte kosten binnen de grenzen. Neem een niet al te dure lunch/avondeten en houd bedankjes binnen de door de penningmeester aangegeven grenzen;

 • Declareer door een bonnetje dan wel factuur naar de penningmeester te sturen. Een pinbon is onvoldoende om te kunnen declareren.


Relaties binnen het team

Ook bij NedMI bestaat de mogelijkheid dat privé relaties ontstaan. Er kan sprake zijn van een familierelatie, vriendschapsrelatie en liefdesrelaties tussen teamleden of teamleden en externe relaties. NedMI benadrukt dat hiermee an sich geen probleem is. Er kunnen echter gevallen voorkomen waarin een integriteitsrisico ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan de schijn van belangenverstrengeling of vriendjespolitiek. Ook kan een (verbroken) relatie leiden tot een ongewenste verstoring van de werkverhoudingen binnen NedMI. Het risico is groter als de functies elkaar op bepaalde vlakken raken. Het risico is eveneens groter bij afhankelijkheid functies, waarbij een privé relatie bestaat tussen boven- en ondergeschikten.


Uitgangspunten zijn:

 • Gedraag je professioneel en objectief. Indien er een probleem op dit vlak ontstaat door een privé relatie, is het jouw verantwoordelijkheid om hiervan melding te maken.

 • In het geval van mogelijke integriteitsrisico’s wordt door het bestuur gezamenlijk voorzorgsmaatregelen getroffen.


Preventie en handhaving


Melding maken

Als je het vermoeden hebt van een integriteitsschending die jij zelf of een bestuurslid heeft begaan, kun je dat niet blijven negeren. Er wordt van je verwacht dat je normoverschrijdend gedrag bespreekbaar maakt en anderen aanspreekt op normoverschrijdend gedrag. In ernstige situaties of als aanspreken niet helpt, wordt verwacht dat je hiervan melding maakt bij de voorzitter van Nederland Maakt Impact. Indien dit de betreffende persoon is waarbij normoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, maak je melding bij de Raad van Advies. In het geval strafbare feiten zijn gepleegd, ben je verplicht melding te maken bij bovengenoemde actoren en word je sterk aanbevolen om aangifte te doen.


Handhaving

Als je de regels voor integriteit overtreedt, kan dit verschillende gevolgen hebben. Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding en de concrete omstandigheden. In ernstige omstandigheden kan je uit je functie worden gezet door het statutair bestuur. Straffen die door het statutair bestuur worden uitgedeeld worden als zeer hoge uitzondering ingezet (bij zeer ernstige integriteitsschendingen) en dienen proportioneel en subsidiair te zijn. Als je het niet eens bent met de straf, kan je dit voorleggen aan de Raad van Advies.