Beleidsplan

December 2022


Inleiding


Nederland Maakt Impact (NedMI) is een unieke bijeenkomst van Nederlandse jonge toekomstdragers. NedMI is een Nederlandse stichting die 18 t/m 30 jarige verbindt, inspireert, activeert en ontwikkelt, zodat wij samen aan een mooiere toekomst werken. Door het jaar heen organiseert de stichting verschillende programma's die helpen bij het accelereren van positieve impact in de maatschappij. Naast het benaderen van jonge toekomstdragers zoekt de stichting ook de nodige samenwerkingen met (inter-)nationale bedrijven, NGO’s, andere vooruitstrevende organisaties en nationale leiders op. Ieder partij is invloedrijk op zakelijk, politiek en/of humanitair gebied.


NedMI acht het belangrijk dat het hele land aan tafel zit wanneer maatschappelijke thema’s worden besproken. NedMI streeft ernaar om alle provincies en gemeenten aanwezig te hebben wanneer er maatschappelijke thema's besproken worden.


De focus voor het komend jaar komt op een aantal dingen te liggen:


 1. Met verschillende organisaties contracten afsluiten voor langere periodes.

 2. Jonge toekomstdragers stimuleren om maatschappelijke projecten op te zetten of hieraan bij te dragen.

 3. Een (digitaal) platform bouwen waarop jonge toekomstdragers en/of organisaties hun maatschappelijke projecten publiekelijk kunnen presenteren.

 4. Een handboek of stappenplan samenstellen over hoe in een oneerlijke samenleving te leven of voort te bewegen.Missie/visie


Missie

Nederland Maakt Impact verenigt, inspireert, activeert en ontwikkelt jonge toekomstdragers om zelf positieve impact te realiseren. Door de cyclus van verenigd, geïnspireerd, geactiveerd en ontwikkeld te doorlopen krijgen jonge toekomstdragers vaardigheden, kennis, netwerken en bovenal motivatie mee om aan de slag te gaan met een eigen initiatief om de wereld mooier te maken. De vier stappen in de cyclus worden hieronder verder uitgelegd.


 • Met verenigen doelt NedMI op het bijeenbrengen van jonge toekomstdragers zodat zij dichter tot elkaar komen door hun vaardigheden, kennis en netwerk te bundelen. Inclusiviteit staat hierbij voorop: iedereen binnen onze leeftijdscategorie moet kunnen participeren in Nederland Maakt Impact.


 • Met inspireren doelt NedMI op het inspireren van jonge toekomstdragers door de combinatie van verhalen en ervaringen, waardoor zij gemotiveerd worden om zelf ook (meer) impact te maken.


 • Met activeren doelt NedMI op het activeren van jonge toekomstdragers middels verschillende manieren methodes om positieve impact in de maatschappij te realiseren. Jonge toekomstdragers vervolgens opzoek naar de nodige middelen en maken het merkbaar naar de externe omgeving.


 • Met ontwikkelen doelt NedMI op het geven van de vaardigheden en het netwerk aan jonge toekomstdragers zodat zij klaargestoomd zijn om op de meest effectieve wijze positieve impact te realiseren.


Visie

Nederland Maakt Impact gelooft in een betere toekomst door en voor jonge toekomstdragers. De visie van Nederland Maakt Impact luidt: een Nederland waarin jonge toekomstdragers bijdragen aan positieve impact voor een betere wereld. Deze bijdrage kan in verschillende uitingen tot stand komen. Denk hierbij aan het bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.Doelstelling


De doelstellingen van de stichting zijn om jaarlijks:

 • 500+ jonge toekomstdragers te bereiken en te verbinden

 • 50+ op te leiden/te ontwikkelen in hoe je positieve impact realiseert in relatie tot maatschappelijke uitdagingen

 • 5+ maatschappelijke projecten ondersteunen in het realiseren van positieve impact in de maatschappijStrategie


 • Werving van jonge toekomstdragers gebeurt middels samenwerkingen met organisaties en instituten door het hele land

 • De stichting gaat samenwerkingen met organisaties en instituten aan om hen te steunen bij het maken van positieve impact

 • Tijdens alle programma's en onderdelen van de stichting tracht de organisatie te verbinden, inspireren, activeren en ontwikkelen

 • De stichting bouwt een netwerk van 'alumni' of 'oud-deelnemers' die steun bieden aan verspreiden van de missie van de organisatie

 • Jaarlijks evalueert de stichting haar werkzaamheden, programma's en onderdelen om deze te verbeteren waar nodig

 • Doorgaans doet de stichting haar best naar de wensen en eisen van jonge toekomstdragers te luisteren om programma's en onderdelen te ontwikkelen die aansluiten aan de ontwikkeling van de jonge toekomstdragersHuidige situatie


De stichting bevindt zich in een doorgroeifase.


 • Enkele programma's hebben een consistent bestaan terwijl andere/nieuwe getoetst worden of zij aan de gestelde eisen voldoen.

 • De stichting een aantal mooie samenwerkingen en netwerken opgebouwd die een duurzame vorm krijgen.

 • De organisatie vergadert wekelijks omtrent de voortgang van de stichting en haar programma's/onderdelen.Organisatie


De stichting staat bij de Kamer van Koophandel met de volgende gegevens ingeschreven:


 • KvK-nummer: 74345478

 • RSIN: 859865575

 • Rechtsvorm: Stichting

 • Statutaire naam: Stichting Nederland Maakt Impact

 • Statutaire zetel: 's-Gravenhage

 • Postadres: Rijswijkseplein 322, 2516 LJ 's-Gravenhage

 • Eerste inschrijving handelsregister: 22-03-2019

 • Datum akte van oprichting: 22-03-2019

 • Activiteiten SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties


De stichting kan gecontacteerd worden via info@nederlandmaaktimpact.nl.


Bestuur

Het bestuur is opgebouwd uit de onderstaande personen en zijn onbezoldigd (ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuursleden):


 • Voorzitter: dhr. Hoessein Alkisaei

 • Penningmeester: dhr. Benjamin Schriel

 • Secretaris: dhr. Noah van Meekeren


Momenteel heeft de stichting geen werknemers.Financiën


De stichting heeft met verschillende kosten te maken. Deze zijn hieronder weergegeven:


Vaste lasten:

 • Website

 • Bank/notaris

 • Promotie


Variabele lasten:

 • Locatiehuur voor programma's

 • Materiaal en materieel voor programma's

 • Overige kosten/vergoedingen


Donaties en opbrengsten worden gebruikt om de programma's van de stichting mogelijk te kunnen maken. Een overzicht van de kosten en baten van de stichting inclusief haar activiteiten worden in een jaarrekening rapport opgenomen.


Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft momenteel geen vermogen. Indien er een vermogen wordt opgebouwd, dan dient het voor de financiering van programma's en andere activiteiten die vanuit de stichting worden georganiseerd.


Het werven van gelden

 • Donaties en subsidies

 • Verkoop van 'toegangskaarten' voor programma's


Beloningsbeleid

Stichting Nederland Maakt Impact heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en medewerkers doen hun werk geheel onbezoldigd. Het bestuur kan alleen een onkostenvergoeding krijgen mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden.