Beleidsplan


Versie 2021 - 2022


Inleiding


Nederland Maakt Impact (NedMI) is een unieke bijeenkomst van Nederlandse jonge leiders. Het is een Nederlandse non-profit organisatie die ambitieuze, slimme en maatschappelijk actieve jongeren uit Nederland wil verenigen om positieve veranderingen in het land te accelereren. De jaarlijkse topconferentie vindt plaats in wisselende gaststeden waarbij zo’n 500 jongeren samen met (inter-)nationale bedrijven, NGO’s en andere vooruitstrevende organisaties worden vergezeld door nationale leiders uit allerlei sectoren. Ieder jaar zullen overkoepelende en maatschappelijke thema’s tijdens de topconferentie, evenementen, en bijeenkomsten worden besproken. Hierbij kan gedacht worden aan: educatie, gezondheid en welzijn, technologie, vrede en recht, duurzaamheid, en meer. De genodigde nationale leiders zijn invloedrijke figuren op zakelijk, politiek, en humanitair gebied. Hiernaast krijgen ook de jongeren de mogelijkheid om hun ideeën en verhalen, als spreker, met alle aanwezigen te delen.


NedMI acht het belangrijk dat iedereen het hele land aan tafel zit wanneer maatschappelijke thema’s worden besproken. Dit betekent dat deelnemers uit alle 12 provincies, en 24 grootste gemeentes aanwezig zullen zijn. NedMI streeft ernaar om over een aantal jaar alle gemeenten aanwezig te hebben, waardoor de potentiële impact effectiever en groter in omvang wordt.


De focus van deze stichting voor het komend jaar komt op een aantal dingen te liggen:


 • De stichting heeft meer donateurs nodig en moet daarom meer naamsbekendheid genereren.

 • Met potentiële partners de juiste contracten afsluiten voor langere periodes.

 • Leden werven die actief bijdragen aan het organiseren van de topconferentie.

 • Leden werven die actief bijdragen aan het creëren van media-aandacht middels social media, fotografie, en film.

 • De stichting moet een educatief en informatief programma opstellen voor deelnemers aan de topconferentie.

 • De stichting moet samenwerkingsmogelijkheden aangaan met gemeenten over het hele land, zodat de topconferentie jaarlijks in een ander provincie en stad plaats kan vinden.

 • De stichting moet alle betrokkenen, jongeren en ouderen, aansporen om een positieve bijdrage te leveren in de maatschappij.

 • De stichting moet mogelijkheid geven aan donateurs en sponsoren om toegangskaarten te bemachtigen, zodat de stichting voort kan bestaan en tegelijkertijd ook naamsbekendheid creëert.

 • De stichting moet een platform realiseren waarbij jongeren, de leiders van de toekomst, in contact kunnen komen met de huidige nationale leiders.

 • De stichting moet een platform bieden aan jongeren en nationale leiders om hun ideeën en projecten met het publiek te delen.

 • De stichting moet via verschillende manieren en kanalen deelnemers uit het hele land werven, zodat iedere provincie/gemeente gerepresenteerd is.


Om de doelstellingen te behalen zal de stichting een analyse van potentiële participerende partners uitvoeren. Hierbij kan gedacht worden aan (inter)nationale bedrijven, stichtingen, organisaties, gemeentehuizen, educatieve instituten, overheidsinstanties enzovoorts. De desbetreffende potentiële partijen worden gecontacteerd waarbij vervolgens de stichting aan ze wordt gepresenteerd. Ook zal de stichting alle relevante ontwikkelingen blijven volgen omtrent maatschappelijke thema’s en problematiek, zodat het inhoud van de topconferentie en overige evenementen hedendaags blijven. Ook zal de stichting nieuwe ontwikkelingen omtrent maatschappelijke projecten van jongeren volgen, zodat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan de stichting.


Missie/visie


Missie

Nederland Maakt Impact verenigt, inspireert, activeert en ontwikkelt jonge toekomstdragers om zelf positieve impact te realiseren. Door de cyclus van verenigd, geïnspireerd, geactiveerd en ontwikkeld te worden krijgen jonge toekomstdragers alle vaardigheden, kennis, netwerken en bovenal motivatie mee om aan de slag te gaan met een eigen initiatief om de wereld mooier te maken. De vier stappen in de cyclus worden hieronder nog uitgelegd.


Met verenigen doelt Nederland Maakt Impact op het bijeenbrengen van jonge toekomstdragers zodat zij dichter tot elkaar komen door hun vaardigheden, kennis en netwerk te bundelen. Inclusiviteit staat hierbij voorop: iedereen binnen onze leeftijdscategorie moet kunnen participeren in Nederland Maakt Impact.


Met inspireren doelt Nederland Maakt Impact op het geïnspireerd raken door de combinatie van verhalen en ervaringen, waardoor je gemotiveerd wordt om zelf ook (meer) impact te maken.


Met activeren doelt Nederland Maakt Impact op een proces dat in gang is gezet waardoor een toekomstdrager de intentie heeft om impact te maken en op zoek gaat naar (meer) middelen daarvoor en dit merkbaar maakt naar de externe omgeving.


Met ontwikkelen doelt Nederland Maakt Impact op het geven van de vaardigheden en het netwerk aan toekomstdragers zodat zij klaargestoomd zijn om op de meest effectieve wijze impact te realiseren.


Visie

Nederland Maakt Impact gelooft in een betere toekomst door en voor jonge toekomstdragers. De visie van Nederland Maakt Impact luidt: een Nederland waarin jonge toekomstdragers impact maken om samen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een term breder dan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: iedere doelstelling om een duurzame, betere toekomst voor de Nederlandse maatschappij te realiseren valt onder het begrip dat wij hier hanteren.


Doelstelling


De doelstelling van de stichting is het samenbrengen van jonge leiders met huidige nationale leiders, zodat de jonge leiders kunnen leren van de ervaringen van de huidige nationale leiders om zo een positieve impact kunnen realiseren voor een betere wereld.


Strategie


De stichting zal honderden jongeren uit alle hoeken van het land werven via bedrijven en gemeentehuizen. Hierbij zal de stichting ook nationale leiders benaderen en uitnodigen voor de topconferentie die jaarlijks zal worden georganiseerd.

Jaarlijks zal de stichting een topconferentie van minimaal twee dagen organiseren waarbij maatschappelijke thema’s centraal staan. Nationale leiders die hun maatschappelijke betrokkenheid hebben bewezen worden uitgenodigd om hun maatschappelijke bijdrage en projecten aan de jongeren te presenteren.

Tijdens de topconferentie zijn er momenten waarbij de deelnemers de mogelijkheid krijgen om met de nationale leiders van ideeën te wisselen. Dit zal in de vorm van workshops, paneldiscussies, en netwerkmomenten zijn.

Ook jongeren krijgen de mogelijkheid om hun ideeën en projecten op een groot podium met het publiek te delen. Hiermee bereikt de stichting dat er niet alleen naar de nationale leiders wordt geluisterd, maar ook naar de nieuwe generatie (jonge) leiders.

In aanloop naar de topconferentie en erna zal de stichting zich bezighouden met het opstellen van educatieve programma’s voor de jongerenambassadeurs, zodat zij blijvend en door het hele jaar heen de nodige ondersteuning krijgen om hun ideeën en projecten zo goed en zo effectief mogelijk kunnen uitvoeren.

Door het jaar heen zal de stichting ook samenwerkingsverbanden aangaan met verschillende organisaties en instanties om de jongeren in hun traject te steunen.

Ook wordt er van de jongeren (ambassadeurs) gevraagd om hun voortgang terug te koppelen aan de stichting, zodat deze weer de nodige aandacht krijgt.

Ieder jaar zal de stichting evaluaties uitvoeren omtrent de uitgevoerde taken om een beeld te krijgen of het productief en effectief te werk gaat. Dit zal middels een bondig rapport beschreven worden, waarin wordt aangegeven waar en wat verbetering nodig heeft.


Huidige situatie


De stichting bevindt zich in de beginfase. Het is onlangs opgericht en is momenteel alle nodige uitvoeringen aan het treffen voor de eerste topconferentie van 2019.


De stichting heeft voor ogen om deze van 19 t/m 21 september 2019 te laten plaatsvinden.

De gaststad voor deze editie zal Den Haag zijn.

De stichting tracht 500 jongeren uit het hele land samen te brengen. De stichting heeft voor haarzelf de eis gesteld dat alle 12 provincies en de 24 grootste gemeenten gerepresenteerd moeten zijn.


De stichting is in contact met verschillende nationale bedrijven. Hierbij kan gedacht worden aan Ahold Delhaize, DSM, Philips, Action, en anderen. Deze bedrijven krijgen de kans om een bijdrage te leveren aan de topconferentie via sponsoring van delegaties of middelen.

Ook heeft de stichting contact opgenomen met verschillende nationale leiders. Hierbij kan gedacht worden ministers Mona Keijzer, Sigrid Kaag, Hugo de Jong, Sander Dekker, Boyan Slat (Ocean Cleanup), Sinan Can (documentairemaker), Paul Polman (Unilever), en meer.

De stichting is momenteel ook in gesprek met verschillende partijen om de locatie van de topconferentie volledig te vullen.

De stichting is het programma van de topconferentie aan het samenstellen, waarbij er vier maatschappelijke en overkoepelende thema’s centraal zullen staan. Hierbij kan gedacht worden aan vrede en recht, duurzaamheid, educatie, en gezondheid en welzijn.

De stichting is in contact met verschillende producenten die verantwoordelijk zullen zijn voor het techniek en opbouw van de faciliteiten tijdens het evenement.

De stichting is momenteel vrijwilligers aan het werven die mee zullen helpen tijdens de topconferentie.

De stichting vergadert iedere twee weken omtrent de voortgang van de organisatie van de topconferentie. Naast de bovengenoemde onderdelen is het bestuur ook bezig met andere nodige voorbereidingen, zoals website, social media, en meer.

De ontwikkelingen tot nu toe verlopen zoals gepland. Ook is het gelukt om een stichting op te zetten, een rekening te openen, en de nodige contacten te spreken om verder te kunnen gaan.


Activiteiten van de organisatie

De komende tijd zal de stichting zich storten op het genereren van naamsbekendheid en het werven van deelnemers voor de topconferentie. Hierbij zal de stichting zich ook bezighouden met het afsluiten van samenwerkingsverbanden met andere organisaties om de kosten te dekken die nodig zijn voor het organiseren van de topconferentie. Dit zal ook bijdragen aan het uitbreiden van de doelgroep.


Voorbeeld van activiteiten

De stichting zal de deelnemers en ambassadeurs van de topconferentie voorzien van de nodige educatieve steun voor het succesvol uitvoeren van hun maatschappelijke projecten en ideeën.

Ook wordt er contact opgezocht met potentiële partners die wellicht interesse hebben in het sponsoren van delegaties of locatie onderdelen. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijven, scholen, universiteiten, en overige organisaties.


Toekomst


De stichting beoogt een nationale beweging te initiëren waarin jongeren uit alle provincies en gemeenten ambassadeurs van dit initiatief worden. De jongeren en nationale leiders worden en zijn bewust van de maatschappelijke projecten die een effectieve en impactvolle bijdrage leveren aan het bouwen van een betere (Nederlandse) maatschappij.

Hiernaast ziet de stichting voor ogen om jongeren op een regelmatige basis in contact te laten komen met nationale leiders om van ideeën en projecten met elkaar uit te wisselen.

De stichting beoogt ook het formaat van de topconferentie met de jaren toe te laten nemen. Een stadion vol met jongeren, waarbij nationale leiders hun verhaal kwijt kunnen is een van de uiteindelijke doelen om zo breed mogelijk een positief verhaal het land in te sturen.

Hierbij voorziet de stichting ook dat er per provincie/gemeente kleinere en lokale evenementen worden georganiseerd. Dit zou op eigen initiatief van ambassadeurs kunnen zijn, of in samenwerking met verschillende organisaties.

Ook zet de stichting zich in voor het organiseren van lokale evenementen door het jaar heen, met specifieke maatschappelijke thema’s. Dit kan op eigen initiatief of in samenwerking met andere organisaties.

De stichting beoogt ook het uitbrengen van impact rapporten over initiatieven in het land. Hiermee worden dergelijke projecten uitgelicht en krijgen ze de nodige aandacht. Ook zal het anderen inspireren om eigen projecten zo goed en zo effectief mogelijk uit te voeren.

In de toekomst tracht de stichting actief bij te dragen aan het uitvoeren van maatschappelijke projecten van deelnemers en ambassadeurs. Dit zal de uitvoering van de projecten op een positieve manier beïnvloeden. Dit kan op eigen initiatief of in samenwerking met andere organisaties.


Voorbeeld

Uit het onderzoek dat de stichting heeft uitgevoerd, omtrent bestaande maatschappelijke projecten, is duidelijk geworden dat dergelijke project nogal steun nodig hebben bij hun activiteiten. Dit kan van financiële en/of materiële aard zijn. Zodra de stichting in staat is om anderen bij te staan, zal het dan ook actief gaan kijken op wat voor manier het dit kan gaan doen.


Organisatie


De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de volgende gegevens:


KvK-nummer: 74345478

RSIN: 859865575

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Nederland Maakt Impact

Statutaire zetel: 's-Gravenhage

Postadres: Rijswijkseplein 322, 2516 LJ 's-Gravenhage

Eerste inschrijving handelsregister: 22-03-2019

Datum akte van oprichting: 22-03-2019

Activiteiten SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties


De stichting kan gecontacteerd worden via info@nederlandmaaktimpact.nl.


Bestuur

Het bestuur is opgebouwd uit de onderstaande personen en zijn onbezoldigd (ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuursleden):


Voorzitter: dhr. Hoessein Alkisaei

Penningmeester: dhr. Benjamin Schriel

Secretaris: dhr. Noah van Meekeren


Werknemers

Momenteel heeft de stichting geen werknemers.


Financiën


De stichting heeft met verschillende kosten te maken. Deze zijn hieronder weergegeven:


Vaste lasten:

 • Website

 • Bank/notaris

 • Promotie


Variabele lasten:

 • Locatiehuur voor topconferentie

 • Fotografen

 • Materiaal en materieel voor evenementen

 • Overige kosten/vergoedingen


Voor een topconferentie binnen Nederland is er, afhankelijk van het materiaal en materieel dat wordt ingezet om het op en af te bouwen, rond de 300.000 tot 500.000 euro nodig.

Donaties en opbrengsten worden gebruikt om de topconferenties mogelijk te kunnen maken.

Indien er in de toekomst genoeg rendement behaalt is, zal er gekeken worden of andere organisaties, die zich inzetten voor positieve maatschappelijke verandering, gesteund kunnen worden.

Een overzicht van de kosten en baten van de stichting inclusief haar activiteiten worden in het jaarverslag opgenomen.


Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft momenteel geen vermogen. Indien er een vermogen wordt opgebouwd, dan dient het voor de financiering van tentoonstellingen en andere activiteiten die vanuit de stichting worden georganiseerd.


Het werven van gelden

Het werven van geld zal in eerste instantie uit donaties bestaan. Deze kunnen van verschillende partijen komen. Men kan denken aan overheidsinstanties, bedrijven, en overige organisaties.

Een tweede instroom van inkomsten komt van het verkoop van toegangskaarten voor de topconferentie.

Een derde instroom kan wellicht komen van het verhuren van ruimtes binnen de topconferentie locatie aan samenwerkende organisaties.

De stichting zal ook opties voor subsidies bestuderen als mogelijke inkomstenbron.


Beloningsbeleid

Stichting Nederland Maakt Impact heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en medewerkers doen hun werk geheel onbezoldigd. Het bestuur kan alleen een onkostenvergoeding krijgen mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden.