Lichting 3

Locatie
The Social Hub - Rotterdam

Trainingsdagen
2022: 01-10, 15-10, 29-10, 12-11, 26-11 en 10-12

Aantal succesvolle deelnemers
14

Groep 1

Thema
Meedoen aan woningverduurzaming

Deelnemers

Welke maatschappelijke uitdaging behandelen jullie met het project?

Meedoen aan woningverduurzaming; eenzaamheid onder ouderen

Wat is de visie van jullie project in één zin?

Iedereen heeft toegang tot mankracht/kennis/middelen/macht om een comfortabele leefomgeving te creëren.

Beschrijf de huidige realiteit omtrent het onderwerp/de maatschappelijke uitdaging.

Veel ouderen wonen in slecht geïsoleerde huizen. Omdat veel ouderen de verwarming niet al te hoog aan willen zetten wegens de stookkosten en/of het milieu leven veel ouderen in de kou. Dit is kwalijk voor hun gezondheid. Er bestaan veel initiatieven om huizen beter te isoleren, maar die zijn niet altijd toegankelijk voor ouderen omdat veel online geregeld moet worden. Bovendien beschikken ouderen niet altijd over de mankracht om veranderingen in hun huis te realiseren. Dit zorgt ervoor dat ouderen minder lang in hun huizen kunnen blijven wonen en sneller in bv. een verzorgingstehuis komen te wonen.

Beschrijf jullie aanpak en oplossing om de maatschappelijke uitdaging aan te pakken.

Wij zijn Koudjes. Onze aanpak is om alle initiatieven die er al zijn bij de ouderen te brengen. Veel marketing van initiatieven is gericht op online communicatie. Wij zijn een offline verlengstuk van alle initiatieven om het zo aan de ouderen te communiceren. Koudjes verzamelt per gemeente alle relevante initiatieven zoals subsidiepotjes, vrijwilligersgroepen, verduurzamingspakketten en maakt een overzicht in de vorm van een map. Deze map beslaat een stappenplan, waardoor de ouderen die de map ontvangen stap voor stap kunnen kijken welke slagen ze kunnen maken om hun huis te verduurzamen. Bij elke stap staat hoe je financiële of fysieke hulp kunt krijgen om iets in je huis te veranderen. Ook organiseert Koudjes per gemeente informatieavonden om mensen te motiveren en activeren, samen is het leuker. Om verhalen te kunnen delen zetten we een radioprogramma op waar mensen hun verhalen kunnen delen en met elkaar in contact kunnen komen. Dit is ook een onderdeel van de marketing van Koudjes.

Wat verwachten jullie dat met jullie aanpak bereikt wordt?

Middels deze aanpak is het ook mogelijk voor ouderen om hun woning te verduurzamen waardoor zij comfortabeler kunnen leven. Dit heeft verschillende gevolgen:

Welke SDG's raken jullie met het project?

Groep 2

Thema
Ongelijke kansen in het onderwijs

Deelnemers

Welke maatschappelijke uitdaging behandelen jullie met het project?

Ongelijke kansen in het onderwijs

Wat is de visie van jullie project in één zin?

Alle scholieren ongeacht hun achtergrond gelijke kansen krijgen in het onderwijs zodat ze hun dromen waar maken. 

Beschrijf de huidige realiteit omtrent het onderwerp/de maatschappelijke uitdaging.

Er zijn momenteel heel veel scholieren die door hun socio-economische status, taalachterstand of door de leraren tekort en het onderwijs systeem ongelijke kansen krijgen kansen krijgen in het onderwijs. Bijvoorbeeld twee scholieren (Jan en Bram) met het zelfde IQ krijgen beide Vmbo advies, maar Bram komt uit een familie waar beide ouders hoog opgeleid zijn dus ze onderdrukken de leraar, daardoor krijgt Bram een Havo advies, terwijl uit de cito toets blijkt dat Jan echt beter en meer kan, veranderd zijn advies niet. Daarna gaat Jan naar Vmbo, maar hij wil heel graag naar HBO, helaas door heel hoge eisen en kosten na zijn MBO zoekt hij een werk... 

Zo ontstaan er ongelijke kansen in het onderwijs. Jan die heeft laten zien dat hij het echt kan, maar komt uit een familie met laagopgeleide ouders kan niet het advies van de leraar veranderen hoewel hij het echt wil en kan, maar Bram wel. Omdat de leraar denkt van de ouders van Bram kunnen voor hem bijles inkopen en hem heel veel ondersteunen.

Beschrijf jullie aanpak en oplossing om de maatschappelijke uitdaging aan te pakken.

We zijn van plan om als stichting een online platform gaan organiseren, waar scholieren uit leg video's kunnen krijgen in verschillende vakken en niveaus. Daarnaast kunnen alle scholieren hun vragen stellen aan docenten of andere scholieren zodat ze een antwoord krijgen op hun vraag. Dat is een onderdeel van onze plan. Bovendien willen wij ook gratis bijles aanbidden en studiematerialen voor scholieren kunnen regelen. Kortom zijn we van plan om online en fysiek de scholieren ondersteunen en naast hun zijn voor extra help.

Wat verwachten jullie dat met jullie aanpak bereikt wordt?

We verwachten dat met onze aanpak, scholieren die zelf geen studiematerialen of bijles kunnen inkopen alsnog net als elke andere scholier gebruik kunnen maken van onze aanbod en zo krijgen ze  allemaal gelijke kansen om hun kwaliteiten en vaardigheden aan de docenten laten zien en een juiste schooladvies krijgen. Bovendien kunnen ze ook meer focussen op hun huiswerk en school, omdat ze zich niet  meer over de financiële zaken hoeven druk te maken. In de lange termijn willen wij ook met psychologen samen werken zodat de scholieren ook in gesprek kunnen gaan met hun over de mentale problemen die ze hebben. 


Welke SDG's raken jullie met het project?

Groep 3

Thema
De Wooncrisis

Deelnemers

Welke maatschappelijke uitdaging behandelen jullie met het project?

De Wooncrisis

Wat is de visie van jullie project in één zin?

Iedereen in Nederland moet een passende en betaalbare woning kunnen krijgen binnen een redelijke wachttijd.

Beschrijf de huidige realiteit omtrent het onderwerp/de maatschappelijke uitdaging.

Er is een enorm gebrek aan woonruimte in Nederland, er moet voor 2030 800.000 woningen bijgebouwd worden. Alleen door gebruik aan stikstofuitstoot ruimte worden er ieder jaar minder vergunningen afgegeven. 


Ook zijn de huizenprijzen flink aan het stijgen, waardoor het voor mensen moeilijk is om verhuizen omdat dit waarschijnlijk leid naar een flinke stijging in de woonlasten. 


Kortom de woningmarkt zit muurvast, en als er niet gekeken word naar alternatieve oplossingen zal dit op de korte termijn niet beter worden.

Beschrijf jullie aanpak en oplossing om de maatschappelijke uitdaging aan te pakken.

Er is geen wooncrisis in Nederland er is ruimte genoeg. Een beetje gechargeerd maar wij van WoningSplitser denken dat de oplossing van de woningcrisis niet alleen ligt in het “Bouwen Bouwen Bouwen”. Na ons onderzoek zagen we dat ondanks een groeiend huizentekort er steeds minder bouwvergunningen worden uitgegeven. Ook is de positie van starters en huurders qua het financiële aspect erg ongelijk. Alleen zijn dit problemen die waarschijnlijk niet op de korte termijn opgelost kunnen worden én waar wij geen slagkracht hebben. Daarom denken wij dat we beter kunnen kijken naar het huidige woningaanbod want daar kan heel wat efficiënter mee om gegaan worden.


Wij zagen namelijk twee grote mismatches in de woningmarkt: Als we deze groep kunnen bereiken en kunnen overtuigen hun woning op te delen (ofwel Splitsen) in twee zelfstandige woningen kunnen we de vraag en aanbod op de woningmarkt dichter bij elkaar brengen.


Zodoende was het idee van WoningSplitser geboren, een adviesbureau die kan helpen met het rondkrijgen van vergunningen en het ontzorgen van de “Splitser”, maar ook eventueel kan helpen met het vinden van geschikte buur!


Want een goede buur is nou eenmaal beter dan een verre vriend!

Wat verwachten jullie dat met jullie aanpak bereikt wordt?

Wij willen vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen door 1-gezinswoningen in (minstens) twee zelfstandige woningen te splitsen. Hierdoor past het woningaanbod en de huishoudingsamenstellingen van Nederland beter op elkaar waardoor bestaande woningbouw beter benut word. 


Wij denken dat naast het creëren van extra woonruimte dit ook een positief effect kan hebben op eenzaamheid onder ouderen . Ook zou dit een goede manier zijn om urbanisatie tegen te gaan. Jongeren uit krimp gemeentes verhuizen op dit moment noodgedwongen naar grotere kernen of steden omdat ze geen betaalbare woonruimte kunnen vinden omdat dit doorgaans 1-gezins woningen. Deze zijn zelfs in krimpgemeenten niet meer te betalen voor een stel met een startersinkomen. 

Welke SDG's raken jullie met het project?

Groep 4

Thema
Psychische vermoeidheid onder jongeren

Deelnemers

Welke maatschappelijke uitdaging behandelen jullie met het project?

Psychische vermoeidheid onder jongeren op de basisschool en de middelbare school. Je bent psychisch vermoeidheid als je mentaal uitgeput bent. Dit kenmerkt zich als volgt; Alles wat je moet doen kost meer energie dan je hebt. Je voelt je compleet uitgeput door je werk, of je wordt in de ochtend wakker met het gevoel dat je door de grond zakt door de gedachte hoeveel taken je nog moet verrichten. Bepaalde kenmerken voorbeelden van hoe je psychische vermoeidheid kan herkennen zijn; hartkloppingen door stress situaties, huilbuien die abrupt gebeuren en doordat je veel begint te piekeren. 

Wat is de visie van jullie project in één zin?

Voor 2030 willen we preventief voorlichten en bewustzijn creëren op basis- en middelbare scholen door een sociale media campagne en gastlessen en daarmee 500 jongeren bereiken. 

Beschrijf de huidige realiteit omtrent het onderwerp/de maatschappelijke uitdaging.

Er zijn een aantal belangrijke factoren die bijdragen aan psychische vermoeidheid onder jongeren. Om dit te onderzoeken hebben wij een systeemdiagram gemaakt. Dit is een grote kaart waarin we alle factoren hebben genoemd die met psychische vermoeidheid te maken hebben en hoe deze met elkaar samenhangen. 

Uit de systeemdiagram bleek dat er drie belangrijke oorzaken zijn voor psychische vermoeidheid. Ten eerste ervaren jongeren een hoge drempel om hulp te zoeken. Ten tweede hebben jongeren last van financiële zorgen. En ten derde ervaren jongeren hoge verwachtingen op het gebied van presteren. 

Die hoge drempel om hulp te zoeken wordt veroorzaakt door twee dingen. Ten eerste heeft de politiek veel besparingen doorgevoerd in de GGZ. Hierdoor zijn er lange wachtlijsten ontstaan en is de zorg ook duurder geworden. Ten tweede ervaren jongeren schaamte voor hun psychische problemen. Er heerst een taboe in onze samenleving om hulp te zoeken. Vooral mannen praten er niet over. 

Ten tweede hebben jongeren veel financiële zorgen. Er is hoge inflatie en hoge energieprijzen. Het is opeens veel duurder om boodschappen te doen. Dit zorgt voor veel stress in gezinnen. Ook de woningcrisis draagt hieraan bij. Soms blijven gezinnen in hun te kleine woning wonen omdat ze geen andere woning kunnen vinden nu alles zo duur is. Ten slotte is er ook het leenstelsel, waardoor studenten hoge studieschulden hebben. 

Ten derde ervaren jongeren veel verwachtingen op het gebied van presteren. In het Nederlandse onderwijs is er een hele vroege selectie. Al op 12-jarige leeftijd moeten leerlingen in groep 8 een citotoets maken die bepaalt of ze mavo, havo of vwo gaan doen. Dit zorgt voor veel druk om het al op jonge leeftijd goed te doen op school. Er heerst namelijk het idee dat vwo het beste is en mavo het minste. Ook ouders voeren de druk op, want die willen niet dat hun kind blijft zitten of afstroomt naar een lager niveau. Ten slotte voelen jongeren hoge verwachtingen om het goed te doen, omdat ze op sociale media het perfecte plaatje zien. Daar zien ze allerlei foto’s van hun vrienden die gelukkig lijken te zijn en alles voor elkaar lijken te hebben.

Beschrijf jullie aanpak en oplossing om de maatschappelijke uitdaging aan te pakken.

Wij willen jongeren helpen door gastlessen te gaan geven op basis- en middelbare scholen. Hier kunnen wij het gesprek aan gaan, en openheid creëren. Tegelijkertijd willen wij inzetten op preventie door jongeren te leren omgaan met zulke klachten en ze in de toekomst hopelijk te voorkomen. 

Tijdens de workshops willen we jongeren inzicht geven in factoren die bijdragen aan psychische vermoeidheid, en hoe dit zich kan ontwikkelen. Uiteraard passen we het materiaal aan aan de doelgroep zodat het zo toepasselijk mogelijk is. 

Daarnaast willen we jongeren helpen te ontdekken waar voor hun ontspanning in zit, om juist te kunnen ontladen, de weerbaarheid te vergroten en zo de psychische vermoeidheid te verminderen. Voor de ene zit dit misschien in mediteren, voor de ander in bewegen / sport of muziek / creativiteit. 

Het is juist belangrijk dat jongeren leren waar hun eigen kracht zit. Niet alleen voor ontspanning, maar ook om op een gezonde manier te kunnen presteren. Het is bewezen dat dit het beste werkt als je met jezelf verbonden blijft, naar jezelf luistert en bij voorkeur werkt vanuit je passie. 

Naast de gastlessen willen we inzetten op een toegankelijke media campagne. 

Ook zetten we in op het ontwikkelen van een podcast voor en door jongeren. Door deze te maken in samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen hopen we jongeren op een laagdrempelige manier te kunnen informeren, en het onderwerp bespreekbaar te maken.


Op deze manier zijn wij ervan overtuigd dat we jongeren kunnen helpen, en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

Wat verwachten jullie dat met jullie aanpak bereikt wordt?

Wij verwachten dat als jongeren leren over gevoelens en struggles te praten dan zal dit de psychische vermoeidheid kunnen verminderen. 

Waar jongeren eigenlijk de meeste behoefte aan hebben, is dat iemand naar hen luistert, en er voor hen is als ze het moeilijk hebben en steun biedt. Zo lang niemand weet wat er speelt zal dit helaas niet gebeuren. 

Daarnaast zit het belang van openheid in een stukje beleving en begrijpen. Want pas als anderen een beetje begrijpen waar jongeren tegenaan loopt kunnen ze diegene steunen en helpen. 

Door openheid te creëren zullen jongeren herkennen dat zij niet de enige zijn die tegen mentale vermoeidheid aan loopt. Dit verminderd de eenzaamheid en kan dus gelijk al bijdragen aan minder vermoeidheidsklachten.

Daarnaast zorgt het herkennen van gevoelens bij anderen ervoor dat er ook ruimte komt voor erkenning. Pas als er ruimte komt dat gevoelens er mogen zijn zullen jongeren met psychische vermoeidheid stappen kunnen zetten om het beter te maken. 

Daarnaast willen jongeren graag leren hoe zij hierna een gezondere balans kan houden, en zich niet zo gek laat maken door verwachtingen van anderen. Daarom willen wij jongeren leren dit in de toekomst eerder te herkennen, en meer vanuit zichzelf kan werken zodat ze juist in haar krachten leert bloeien. 

Wij hopen door jongeren te informeren en daadwerkelijk tools aan te leren te voorkomen dat psychische vermoeidheid erger wordt of zelfs ontstaat, en jongeren de kans geven dit makkelijker het hoofd te kunnen bieden. 

Welke SDG's raken jullie met het project?